Avís legal

1.Informació legal i acceptació

Per donar compliment al que està previst a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico i altres normatives aplicables, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Biocontrol Technologies (d’ara en endavant, “Biocontrol.”) Direcció: Avinguda Madrid 215-217, entresòl A, 08014 Barcelona (Barcelona) Contacte: email: biocontrol@biocontroltech.com, telèfon 93.409.18.48/9. Dades registrals: Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-295205, Folio 50, Tomo 36693. NIF: B-63545446.

Aquest lloc web, incloent el conjunt de pàgines web que l’integren (d’ara endavant: “Lloc Web”), pertany a Biocontrol i, a través d’aquest, els usuaris o clients de Biocontrol (d’ara endavant: “Usuari” o “Usuaris”) poden accedir a diverses informacions sobre els productes i serveis comercialitzats per Biocontrol.

Tot accés a aquest Lloc Web implica conformitat de l’usuari amb totes i cadascuna de les presents Condicions Generals.

La utilització del present Lloc Web implica l’acceptació per part de l’Usuari de totes les condicions incloses en aquest avís legal.

2.Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entenent aquest a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual de Biocontrol o de tercers, sense que pugui entendre’s que són cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del Lloc Web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Biocontrol o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc Web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

La violació dels anteriors drets serà perseguida conforme a la legislació vigent.

A efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Lloc Web, haurà de notificar la mencionada circumstància a Biocontrol adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, Biocontrol no assumirà cap responsabilitat respecte dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’Usuari.

3.Condicions d’ús del Lloc Web

3.1 General

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Lloc Web de conformitat amb la Llei i les presents condicions. L’Usuari respondrà davant de Biocontrol o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués ser causat com a conseqüència de l’incompliment de la mencionada obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Lloc Web amb finalitats lesives dels béns o interessos de Biocontrol o de tercers o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de Biocontrol o de tercers.

3.2 Continguts

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present avís legal, així com d’acord amb la resta de condicions, reglaments i instruccions que poguessin ser d’aplicació.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari, d’acord amb la legislació vigent, haurà de:

(i) No reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per Biocontrol o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.

(ii) No reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que poguessin ser considerats com a Software o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

(iii) No extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Lloc Web així com de les bases de dades que Biocontrol pugui posar eventualment a disposició dels Usuaris.

(iv) Utilitzar els serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals, fent un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i no utilitzant-se per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual y industrial, o qualsevol altra norma de  l’ordenament jurídic aplicable.

(v) No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

(vi) No introduir o difondre programes de dades (virus y software nocius) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Biocontrol, el proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris.

(vii) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.

(viii) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

(ix) No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitud, excepte en aquelles àrees (per exemple espais comercials) que hagin sigut exclusivament concebudes per aquesta finalitat.

(x) No introduir o difondre qualsevol informació i contingut fals, ambigus o inexactes de forma que indueixi a error als receptors de la informació.

(xi) No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.

(xii) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que correspongui a Biocontrol o a tercers.

(xiii) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

(xiv) Mantenir indemne a Biocontrol davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui veure’s obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se endemés el dret a sol·licitar la indemnització por danys i perjudicis que correspongui.

3.3 Introducció d’enllaços al Lloc Web

L’Usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Lloc Web de Biocontrol haurà de sol·licitar autorització expressa per aquesta finalitat.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de Biocontrol dins de la pàgina del remitent excepte en los casos expressament autoritzats per Biocontrol.

4. Exclusió de responsabilitat

4.1 De la Informació

L’accés al Lloc Web no implica l’obligació per part de Biocontrol de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d’aquest.

En aquest sentit, Biocontrol no garanteix que els continguts del Lloc web estiguin permanentment actualitzats, ni que continguin qualsevol classe d’error, per la qual cosa Biocontrol no es responsabilitza per qualsevol dany i/o perjudici i/o benefici deixat d’obtenir per l’Usuari o per qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència d’aquests.

Per altra banda, Biocontrol informa que, si bé les fotografies dels productes que apareixen en el Lloc Web s’ajusten al màxim a la realitat, Biocontrol no es fa responsable de la fidelitat amb la qual les imatges es reprodueixen en el seu monitor. Igualment, Biocontrol es reserva la facultat de modificar o alterar les característiques dels productes, així com substituir-los o retirar-los de la venda.

4.2 De la qualitat del servei

L’accés al Lloc Web no implica l’obligació per part de Biocontrol de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element  informàtic que causa dany. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.

Biocontrol no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc Web.

4.3 De la disponibilitat del Servei

L’accés al Lloc Web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals depèn de tercers. Consegüentment, els serveis proveïts a través del Lloc Web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultàniament a la prestació del servei del Lloc Web.

Biocontrol no es responsabilitza dels danys o prejudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que sigui causat per errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

5. Protecció de dades personals

De conformitat amb el que es disposa a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre de Protección de Datos de Carácter Personal, els INFORMEM que les dades personals recollides en aquesta pàgina web seran incorporats i tractats en un fitxer informatitzat la finalitat del qual és donar-li el servei que demandi en cada cas i, si així ho sol·licita marcant la casella corresponent, mantenir-lo informat de promocions i productes. El destinatari i responsable del fitxer és el titular que apareix al principi d’aquest document.

En cas que existís un formulari de registre, la resposta a totes les preguntes és voluntària però l’omissió o la negativa d’aportar algunes de les dades sol·licitades poden impedir que es compleixi amb la finalitat sol·licitada.

L’interessat autoritza expressament a Biocontrol amb la finalitat que aquest li enviï comunicacions per escrit o de forma electrònica. L’interessat podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant dels responsable del tractament de dades, dirigint-li una  notificació a la direcció que apareix al principi d’aquest document.

6. Necessitat de registre

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del Lloc Web no és necessari el registro. No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts pot estar condicionada al previ registre.

Les dades facilitades en el Lloc Web han de ser exactes, actuals i veraces. En tot moment serà responsable de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la seva cessió, revelació o pèrdua. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats sota la seva contrasenya se reputen realitzats per Vostè, per la qual cosa haurà de respondre en tot cas dels mencionats accessos i usos.

7. Legislació aplicable y jurisdicció competent

L’Usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola, donat que Biocontrol desenvolupa des d’Espanya la seva activitat i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del lloc del domicili del consumidor per a la resolució de les divergències que se deriven de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules.

Política de cookies

Biocontrol Technologies S.L. l’ informa que aquesta web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat por Google, Inc., una Compañía de Delaware l’oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que són arxius de text ubicats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que en fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostra amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan els mencionats tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva direcció IP amb cap altra dada de la qual disposi Google. Vostè pot refusar el tractament de les dades o la informació refusant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, tot i així, Vostè ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat  d’aquest website. En utilitzar aquest website Vostè consent el tractament de la informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats més amunt indicades.

Biocontrol Technologies S.L. recorda a l’Usuari que la majoria dels “browsers” de la xarxa permeten als Usuaris esborrar les “cookies” del disc dur de la seva computadora, bloquejar-les o rebre un missatge abans de gravar una “cookie“, i que els Usuaris també podeu configurar el seu  navegador per ser avisat en una pantalla de la recepció de Cookies i per impedir la seva instal·lació en els discs durs. Per obtenir ajuda sobre aquestes funcions accedeixi a les instruccions o manuals del “browser” o del seu navegador, o a la pantalla de “ajuda”.